TRENINGI

Sezon 2016/2017

poniedziałek:
2000/02 godz. 16:30
2003/04 godz. 15:45
2005/06 godz. 16:30
2009 i młodsi grupa A godz. 17:15
2009 i młodsi grupa B godz. 17:00

 

wtorek:
2007/08 godz. 16:30
2009 i młodsi grupa A godz. 16:30
2009 i młodsi grupa B godz. 16:30

środa:
2000/02 godz. 16:30
2003/04 godz. 16:30
2005/06 godz. 16:30

czwartek:
2000/02 godz. 16:30
2003/04 godz. 16:30
2005/06 godz. 16:30
2007/08 godz. 17:00
piątek:
2007/08 godz. 16:30
2009 i młodsi grupa A godz. 16:30
2009 i młodsi grupa B godz. 16:30